Fundația Saxonia - ajutor pentru autoajutare

Aktuelles

Durch das Projekt „Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ können Lehrkräfte finanziell gefördert werden, die an einer staatlichen deutschsprachigen Schule/Schulabteilung bzw. einem Kindergarten / einer Kindergartenabteilung in Rumänien in deutscher Sprache unterrichten

mehr...

Für die Teilnahme am Projekt „Förderung von Lehrkräften im deutschsprachigen Schulwesen Rumäniens“ ist ein Nachweis erforderlich über eine Fortbildung beim ZfL (Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache) in Mediasch, der ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), dem Goethe-Institut Bukarest oder bei einem der deutschen Kulturzentren (Kronstadt, Hermannstadt, Klausenburg, Temeswar oder Jassy), die in der Zeitspanne 01. November 2022 – 31. Oktober 2023 erfolgt ist.

mehr...

Politica de confidențialitate

Scopul informării

Prezenta informare are ca scop explicarea într-o manieră simplă şi bazată pe transparenţă a categoriilor de date prelucrate, precum şi a modalităţilor în care acestea sunt prelucrate.

Cine suntem

Fundația de Cooperare Internațională Saxonia Transilvania I.F.N. este o instituţie financiară nebancară, prescurtat F.C.I.S.T., constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernamentale nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

FCIST este o asociaţie nepolitică şi nelucrativă, constituită de către Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania.

Categorii de date prelucrate

Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, aceasta fiind persoana vizată.

F.C.I. Saxonia Transilvania prelucrează următoarele categorii de date:

 • Date de identificare: nume, prenume CNP, seria şi numărul actului de identitate / paşaportului, dar şi alte informaţii conţinute în acesta (de ex: data şi locul naşterii, cetăţenia), adresa de domiciliu / reşedinţa, starea civilă, e-mail, telefon;
 • Informaţii referitoare la profesie, loc de muncă;
 • Informaţii referitoare la formarea academică: studii, calificări, experienţă, diplome obţinute;
 • Informaţii de natură financiară: cont bancar.

 

Ce înseamnă prelucrarea datelor

Prelucrarea presupune efectuarea oricăror operaţiuni asupra datelor personale: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea, combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea.

Cui aparţin datele pe care le prelucrăm

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate indiferent de modalitate poartă denumirea de “persoane vizate”.

Persoanele vizate în procesul de prelucrare a datelor de către F.C.I.S.T. sunt: clienţii, partenerii contractuali, angajaţii.

Scopul prelucrării

Obiectul principal de activitate al fundației este acordarea de credite din fonduri publice sau puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil, în înţelesul O.G. nr. 28/2006 aprobată prin Legea nr. 266/2006.

Aceste credite se acordă sectorului privat pentru înfiinţarea sau consolidarea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, a asociaţiilor agricole persoane juridice, fermierilor, meşteşugarilor, cabinetelor medicale autorizate, micropoliclinicilor persoane juridice şi altor întreprinzători privaţi din domenii similare, precum şi Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania și a filialelor sale.

Prin acţiunile întreprinse de F.C.I.S.T. se urmăreşte reducerea decalajului economic, tehnico-ştiinţific şi social între România şi ţările puternic industrializate şi valorificarea potenţialului autohton.

În acest sens, F.C.I. Saxonia Transilvania I.F.N. prelucrează date cu caracter personal în scopul încheierii şi executării contractelor prin care se acordă credite persoanelor juridice ce îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi obiectivele urmărite de Asociaţie.

F.C.I. Saxonia Transilvania I.F.N., prelucrează unele date cu caracter personal şi în scopuri statistice. Asociaţia transmite periodic informaţii către Forumul Democrat al Germanilor din R, asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial. Forumul Democrat al Germanilor din România este o asociaţie de utilitate publică recunoscuta potrivit Hotărârii de Guvern nr. 599/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 433/10.06.2008.

Temeiuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

F.C.I. Saxonia Transilvania I.F.N. prelucrează date cu caracter personal în scopurile menţionate anterior, în baza următoarelor temeiuri:

 • Consimţământului valabil exprimat al persoanei vizate dacă acesta a fost acordat în scris;
 • Încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizată este parte;
 • Obligaţiile legale ce revin operatorului;
 • Interesului legitim al F.C.I. Saxonia Transilvania I.F.N. (de ex: menţinerea unei evidenţe interne).

 

Cui sunt transmise datele

Destinatarii datelor personale pot fi:

 • Persoana vizată;
 • Furnizorii de servicii şi bunuri (furnizorii de servicii IT, furnizorii de servicii de contabilitate, furnizorii de servicii juridice);
 • Autorităţi publice centrale şi locale din România şi din alte ţări;
 • Societăţi bancare (în cazul efectuării plăţilor prin intermediul acestora);

 

Perioada de stocare

Datele personale pot fi prelucrate de F.C.I. Saxonia Transilvania I.F.N., în vederea atingerii obiectivelor mai sus-menţionate pe tot parcursul relaţiei contractuale şi după finalizarea acesteia în vederea respectării dispoziţiilor legale aplicabile în această materie.

Drepturile persoanei vizate

 • Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informat despre felul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate.
 • Dreptul de acces: dreptul persoanei vizate de a  întreba operatorul dacă datele sale sunt prelucrate, iar în cazul unui răspuns afirmativ de a obţine o copie a acestor date.
 • Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea şi completarea datelor personale inexacte sau incomplete pe baza informaţiilor pe care le furnizează.
 • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): persoana  vizată  are  dreptul  de  a  obţine  din  partea  operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate dacă datele sunt prelucrate ilegal, fără consimţământ sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate iniţial.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării: persoana vizată are acest drept în cazul în care contestă exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit  automat  şi  are  dreptul  de  a  transmite  aceste  date  altui  operator,  fără  obstacole  din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe interesul legitim al operatorului, al unei terţe părţi sau pe interesul public. Dacă acest drept a fost exercitat, operatorul trebuie să justifice motivele ce stau la baza prelucrării şi să o suspende o anumită perioadă. Prelucrarea nu va mai opera decât în cazul  în care operatorul demonstrează că are motive legitime ce o justifică şi că prelucrarea prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ: persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-şi exprima punctul de vedere, de a solicita intervenţia umană şi de a contesta decizia. 

Persoana vizată îşi poate exercita aceste drepturi, individual ori cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise, datate şi semnate, la sediul F.C.I. Saxonia Transilvania I.F.N.,  Râșnov, Str. Caraiman nr. 32, jud. Brasov, România.

Cum protejăm datele cu caracter personal

La nivel intern, aplicăm politici şi standarde de siguranţă, luăm măsuri tehnice şi organizatorice (proceduri de securitate informatică) pentru a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor cu caracter personal şi a modului în care acestea sunt prelucrate. Politicile şi măsurile luate de F.C.I. Saxonia Transilvania vor fi actualizate şi revizuite ori de câte ori este necesar sau dispoziţiile legale o impun.