Saxonia-Transylvania
Wirtschaftshilfe für Kleinbetriebe

Arbeitsprogramm

Montag - Freitag: 8-14 Uhr

Kontaktdaten

Saxonia-Transilvania

Str. Caraiman Nr. 32
505400 Râșnov/ Rosenau
Tel: 0040 268 473 902

E-mail: office@saxonia.ro oder saxonia1992@gmail.com
Web: http://fundatia.saxonia.ro